• No products in the cart.

Chinese with songs

Chinese with songs-十年Ten Years by Eason Chan

  The answers to the Quiz 1. 难受 nán shòu 2. 分手 fēn shǒu 3.  女友 nǘ yǒu 4.  离开 lí kāi 5.  属于 shǔ yú 6.  陌生人 mòshēng rén 7.  问候 wèn hòu 8.  温柔 wēn róu 9.  理由 lǐ yóu 10.  一边泪流 yìbiān liéliú 11.  十年之前 shínián zhī …

© 2020 XM Mandarin Online. All rights reserved.

Login

Register

GOOGLECreate an Account